Sveinsgarden gnr. 4 bnr. 42
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Sveinsgarden gnr. 4 bnr. 42-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nordre Sire er den vestre av Siregardane og truleg den opphavlege Sire-garden.
    Fyrst på 1600-talet vart garden delt i Sveinsgarden og Tufto. Tufto vart frådelt som eige bruk kring 1630. Også Uppistugu (myljo) Sire ser ut til å vera frådelt Nordre Sire. Uppistugu var kyrkjegods.
    Opphavleg landskyld 15 laupsbol. Garden vart skattlagt som halvgard i 1670.
    Halve Sveinsgarden vart pantsett kring 1760. Det førte til at Øvre Sveinsgarden vart fråseld for 399 rd i 1774. Plassen Breibrenna vart frådelt som eige bruk i 1841.
    Areal 1865: 16 mål åker; 14 mål naturleg eng; 14 mål utslått. Avling: 21 tunner bygg og 24 tunner potet.
    Areal 1995: Dyrka jord 75 mål, anna areal 60 mål, produktiv skog 800 mål, anna utmark 150 mål. Leigd jord 45 mål. Buskap: 10 mjølkekyr, 14 ungdyr.
    Våningshus bygt 1988, kårhus 1900, loft, bryggerhus 1958, fjøs 1989, ny låve, garasje 1975.
    Stølar. Heimstøl på Pålset. Langstøl i Volelia.
   

{390} År: 1761

Ivar Sveinson Noss Sire 1726-1763
Foreldre: Svein Olson Noss Gunhildgard og Birgit Olsdtr. Gjeldokk.
Gm Liv Larsdtr. Gjeldokk Sire 1734-1792s
Foreldre: Lars Olson Gjeldokk og Helga Mikkelsdtr. Hove.
*Barn
1. Tore Ivarson Sire 09.09. 1759-
Sjå seinare hushald.
2. Svein Ivarson Sire 14.03. 1762-
G 1790 m Birgit Knutsdtr Gro, Gol. Barn: Ingebjørg 1791- ung; Ivar 1793-1879 på Flategro - g 1817 m Anne Olsdtr. Svartebråten (6 barn); Ingebjørg 1796-1844; Knut 1798- g 1824 m Birgit Andersdtr. Perigard Rotneim (8 barn); Svein 1800-1874 på Haugo i Gol - g 1831 m Anne Knutsdtr. Karigarden (2 barn); Liv 1803-1810; Ivar 1807-1810; Ivar 1811-1879 "Lange-Ivar" ug. (1345)
    Svein kjøpte 1789 Rangdiplassen med 2 stølar hjå Ola O. Skjerping og betalte 80 rd.
    Same år makeskifta han Rangdiplassen med 2 stølar (Kvarve-storedokkene) og 590 rd + kår og fekk att Flategro i Gol hjå Halvor Herbrandson Flategro. (1221) s 145b

Ivar hadde brukeleg pant i nordre Sire og var der dei siste fire åra han levde.
    I 1761 kravde Ivar gardsyn på ein halvpart av Sveinsgarden. Innstevna var Ola Sveinson. Husa var: stugu m/kåve-vindauge 18 rd; gamal stugubygning (stugu med to overbygde kammers eller loft, derav åtte Ivar vestre overbygning eller loftstugu som utgjorde 1/4 av stugu.) Loftstugu var forfallen, ingen glas, dårleg skorstein og tak, takst 4 rd; stabbur 9 rd; 1/2 låve med kornbråt 8 rd; ei løe 8 rd; 1/2 fehus 5 rd; 1/2 sauestall 2 rd; 1/2 hestestall 1 rd; "hestebu" 2 rd; 1/2 badstugu 1 rd; 1/2 smie 1 ort; eit lauvhus 2 ort; vedskåle 2 ort; eit eldhus 2 rd; 1/2 kvernhus nordanfor garden 2 rd; 1/2 kvernhus i Ridalselva: 1 rd.
    På langstølen Solhovd-stølen var 2 buer som må vølast for 10 rd. På heimstølen Pålset var 2 buer, fehus og lu. Gjerdene var til nedfalls og enga delvis krattvaksen. Men åkrane var i god hevd. Retten sette høveleg årsleige til 12 rd.
    Ivar Sveinson var vanfør, og bad om å sleppe skatt i 1752. Han hadde eit lån i Den Latinske SkoleCasse. Det var skifte etter Ivar i 1764. Det var pantepengar i nordre Sire og ein del uteståande på bygda som enkja ikkje kunne namngje. Oppfostringa av sønene ville koste noko, men så ville enkja få vederlag for forbetringar og bygging på garden hjå eigaren av garden.
    Liv vart attgift 1764 med Svein Syverson Sire.

{391} År: 1764c

Botolv Hermannson Sørbøensmoen 1732-
Foreldre: Hermann Gjestson Myset Sørbøen og Sigrid Ørjansdtr. Underåsen.
Gm Anne Olsdtr. Tveito Sire 1727-
Foreldre: Ola Olson myljo Tveito og Birgit Olsdtr. Sata.
*Barn
1. Gro Botolvsdtr. Sire Røre 25.09. 1763-1809
Gm em. Ola Olson Røre, Nykirke, Borre. Barn: Anne 1794- ; Ola 1797- .
    Ola var husmann med jord under garden Røre i Nykirke i 1801.

Anne og Botolv gifte seg i 1763. Han var då grenader. Botolv hadde brukeleg pant i halve nedre garden hjå Ola Sveinson. I 1764 fekk Botolv halve Sveinsgarden Sire i brukeleg pant i 19 år for ein lånesum 350 rd og kår til Gro Olsdtr.
    Botolv gifte seg opp att 1783 med Gjertrud Tomasdtr. Golberg, Gol. Barn: Tomas 1784- matros i 1829, g 1829 i Tønsberg med enkje Anne Jørgensdtr.; Hermann 1786-ung; Hermann 1789-ung; Anne 1792- .
    Botolv budde i Storedal, sidan i Finnesgarden og på Knaldrebråten i Gol.
    Kring 1791 reiste Gjertrud og Botolv til Tønsberg. I 1801 var Gjertrud var losjerande enkje i ein forstad til Tønsberg.

{392} År: 1774

Rangdi Sveinsdtr. Sire Storlien 1723c-
Gm Guttorm Mikkelson Tufte Storlien. Sjå Storlien, gnr. 3/1. Foreldre: Svein Olson Sveinsgarden Sire og Gro Olsdtr. Sata.

Rangdi kjøpte 1774 odelsretten til 1/4 i Sveinsgarden for 299 rd hjå broren Ola Sveinson Sire. Garden var påkosta så mykje (899 rd) at Ola greidde ikkje å løyse den, men han held attende Tjyruhjalldalen og eit jordstykke på livstid.
    Rangdi selde halve Sveinsgarden i 1782 for 380 rd og kår til Svein Syverson Sire.

{393} År: 1782

Svein Syverson Sire 1740-1787s
Foreldre: Syver Tomasson Tomasgarden Sire og Guri Bjørnsdtr. Nyhus.
Gm Liv Larsdtr. Gjeldokk Sire 1734-1792s
Foreldre: Lars Olson Gjeldokk og Helga Mikkelsdtr. Hove.

Svein og Liv gifte seg i 1764. Liv var enkje etter Ivar Sveinson Noss Sire.
    Svein kjøpte halve Sveinsgarden i 1782 for 380 rd og kår til Rangdi Sveinsdtr. Han selde garden etter tre år.
    Liv Larsdtr. fekk slikt kår då sonen Tomas overtok bygsla av Sire i 1787: 4 tunner bygg, 1/2 tunne lettkorn, framfødd 2 kyr og 8 småfe, 3 settung rug, 3 settung salt, jord til utsæd av 1 settung jordeple (potet), 2 settung hampefrø, varmt hus annakvart år. (Ho og stefaren budde annekvart år på Sire og Flategrov.) (1221) s 279

{394} År: 1785

Tore Ivarson Sveinsgarden 09.09. 1759-
Foreldre: Ivar Sveinson Gunhildgard Noss Sire og Liv Larsdtr. Gjeldokk.

Tore kjøpte Sveinsgarden 1785 for 550 rd. (3 3/4 lb.) Lånte 200 rd i 1787.
    Etter ein tvist med Ola Olson Ivarslien i Gol vart Tore dømd til å betale 291 rd i 1791. Grunnlag: reversar på til saman 285 rd. Same år selde Tore garden til soldat Ola Olson Torpo og hustru for 892 rd og kår: ei tunne forsvarleg stritt byggkorn, to lass hevde-for, eit frå stølen og eit heime-for; husrom for seg sjølv, ei ku og ein hest; ein åker som han sjølv vil dyrke og gjødsle.
    Vidare skulle Tore beholde bråten norda Sire-elva som han sjølv har arbeidd på, - men den skal falle attende til garden etter hans tid. Årleg verdi: 7 rd. (1221) s 352b
    Ei lang rettssak enda i Overhoffretten 1793. Der vart det halde eksekusjon over garden hjå Tore og "gjenværende effekter" for ein sum av 429 rd.

{395} År: 1791c

Ola Olson Arnfinnmoen Sveinsgarden 1755-1842
Foreldre: Ola Vilhelmson ArnfinnMoen, Gol og Ingeborg Jakopsdtr. Eiklid.
Gm Guri Olsdtr. Torpehagen Rust Sveinsgarden 09.01. 1752-1830
Foreldre: Ola Syverson TorpeHagen og Margit Olsdtr. Nøreim (Gol).
*Barn
1. Margit Olsdtr. Sveinsgarden 13.05. 1787-1853
G 1805 m Ola Nilsson Krosshaug Sveinsgarden. Sjå neste hushald.
2. Ingeborg Olsdtr. Sveinsgarden Bjørøyen 24.03. 1790-1820
G 1807 m Herbrand Olson øvre Bjørøyn. Sjå Bjørøyen, gnr. 5/1.
    G 1816 m Syver Olson Skjerping Bjørøyen.
3. Guri Olsdtr. Sveinsgarden Gåsterud 05.05. 1793-1856
G 1814 m enkjemann Holge Holgeson Gåsterud. Sjå Gåsterud, gnr. 16/1.
    G 1835 m Torkjell Knutson Svarteberg Gåsterud. Inderst.

Guri var enkje etter Halvor Arneson Rust, Gol. Dei hadde desse barna: Arne 1771-1806 på Vinterstøberget under Rotneim, gm Birgit Olsdtr. Gutigard Rotneim; Ola 1774-1801; Margit 1777-1785c; Øystein 1778-1850 Grogard Hol, gm Lukris Persdtr. Haugen, Hol, gm Sunnev Knutsdtr.; Tor 1782-1843 Bjørøyen, gm Ingrid Olsdtr. Bjørøyen.
    Ola og Guri gifte seg om lag 1786. Dei selde stølen Buskebu (?) ved Guriset i 1790 til Arnfinn Grønset for 40 rd.
    I 1791 kjøpte dei Sveinsgarden for 892 rd og kår til Tore Ivarson Sire. Same år makeskifta Ola til seg slåtta Øksleskardet (lauv og gras) mot 12 rd til Ola Herbrandson Bjørøyen.
    Ola og Guri bygsla bort ein bråte sunnanfor Storedalsslåtta til Torstein Olson og Guri Ivarsdtr. i 1791. Dei tok seg kår av Bjørøyen i 1806. Bjørøyen vart selt til Helge Gåsterud kring 1818. Svartetjønnslåtta (grasland, lauving med både låve og lu) var ikkje med i handelen.
    Det er litt uvisst når Guri gjekk bort. Anten i 1830 (84 år gamal) eller som kårkjering hjå dottera Margit på Sveinsgarden Sire i 1842.

{396} År: 1806

Margit Olsdtr. Sire Sveinsgarden 13.05. 1787-1853
Foreldre: Ola Olson Arnfinnmoen Sire og Guri Olsdtr. Torpo.
Gm Ola Nilsson Krosshaug Sveinsgarden 09.10. 1774-1859
Foreldre: Nils Hermundson Krosshaug og Kari Olsdtr. Gullhagen.
*Barn
1. Nils Olson Sveinsgarden 28.09. 1806-1835
G 1832 m Margit Olsdtr. Underberget 1805-1873.
    Dei budde på Sveinsgarden frå 1832 fram til Nils døydde i 1835. Margit gifte seg opp att og kom til Helgelien. Som enkje fekk Margit dottera Åse i 1839 (gm Magnus Olson Bergan) saman med Nils Olson Rishovd.
2. Ola Olson Sveinsgarden 19.03. 1808-1810
3. Ola Olson Sveinsgarden 19.12. 1810-1834
Soldat. Ola døydde ung.
4. Ola Olson Sveinsgarden 20.11. 1812-1885
G 1838 m Anne Hermannsdtr. Sire. Neste hushald.
5. Hermann Olson Sveinsgarden Breibrenna 12.12. 1814-1885
G 1839 m Birgit Ivarsdtr. Berget. Sjå Breibrenna, gnr. 4/43.
6. Kari Olsdtr. Sveinsgarden Gåsterud 08.10. 1816-1835
Gm Ola Herbrandson Bjørøyen Gåsterud, sjå nedre Settungsgard, gnr. 83/3.
7. Guri Olsdtr. Sveinsgarden 18.12. 1819-1820
8. Arne Olson Sveinsgarden 04.05. 1821-1822
9. Arne Olson Sveinsgarden 28.07. 1823-1826
10. Arne Olson Sveinsgarden SireRudningen 11.01. 1826-
G 1848 m Birgit Sandersdtr. SireRudningen 1822- . Sjå Sirerudningen, gnr. 4/43. Til Am. i 1879.
11. Bjørn Olson Sveinsgarden Trillhus 29.09. 1828-1861
G 1855 m Guri Olsdtr. Haugegarden Nos. Sjå Trillhus, gnr. 4/12.
*Barnebarn
1. Margit Nilsdtr. Sveinsgarden SireBråten 19.08. 1832-1909
G 1854 m Ola Olson Sirerudningen, gnr. 4/13, sjå også Sirebråten, gnr. 4/22.
    Foreldre: Nils Olson Sveinsgarden og Margit Olsdtr. Underberget.
2. Birgit Nilsdtr. Sveinsgarden Hildeteigen 24.07. 1834-1882
G 1861 m Gudbrand Olson Helleteigen (Hol) 1837-1867. Barn: Ola 1861-1933 til Am. 1892 som "Gilbertson" g 1887 m Brita Henriksdtr. Jåstad (0 barn); Nils 1863-1865; Nils 1866-1946 til Am. (=slektsgranskaren Hildeteigen) g 1904 m Anne Marie I. Opedal (3 barn); Gulbrand 1867-1942 farmar i Am. g 1893 m Karen Helene Gregersen, Oslo. (1345)
    G 1872 m Torstein Kitilson Kaupang - Helleteigen.
    Dei dreiv Helleteigen i Hol. Gudbrand var handelskar og bygde krambu på garden.
    Foreldre: Nils Olson Sveinsgarden og Margit Olsdtr. Underberget.

Ola og Margit gifte seg i 1805. Ola fekk skøyte på Skjervheim og Trettestølen i 1805. Dei kjøpte Sveinsgarden for 999 rd og eit kår i 1806.
    Då han lånte 100 spd i 1821, var vilkåret å betale 6 1/2 spesiedaler sylv på "Direktionen for Lånet av 1820 sitt Kontor i Kr.ania" kvar 6. månad i 21 år. (1537) 380
    Husdyr 1859: 3 kyr, 5 sauer, 3 geiter etc.

{397} År: 1841

Ola Olson Sveinsgard 20.11. 1812-1885
Foreldre: Ola Nilsson Krosshaug Sveinsgarden og Margit Olsdtr. Sveinsgard.
Gm Anne Hermannsdtr. Sire 24.07. 1813-1895
Foreldre: Hermann Syverson Torpehagen nedre Sire og Margit Håkonsdtr. Opheimsjorde.
*Barn
1. Margit Olsdtr. Sveinsgard Nyhus 13.02. 1838-1916
G 1856 m Hermann Hermannson Nyhus, gnr. 10/1.
2. Guri Olsdtr. Sveinsgard Bråten 24.07. 1845-1899
G 1864 m Ola Syverson Bråten Gol. Barn: Syver 1865-1922 på Bråten gm Birgit H. Løstegard (3 barn); Ola 1867-1945 på "Skolehuset i Gol" - gm Ambjørg Persdtr. Roe (3 barn); Olaug 1868-1958 gm Anfinn Berget, Gol (5 barn); Anne 1871-1962 gm Ola Olson Roe Gol (3 barn); Kristine 1876-1956 g 1905 m Ola Olson Snerte til Grøte, Hems. (6 barn)
3. Ola Olson Sveinsgard 10.08. 1849-1930
G 1872 m Dordei Eilevsdtr. Nubgarden. Neste hushald.

Ola og Anne gifte seg i 1838 og overtok garden i 1841. På same tid vart Brenna frådelt til Ola sin bror, Hermann.
   

{398} År: 1885

Ola Olson Sveinsgard 10.08. 1849-1930
Foreldre: Ola Olson Sveinsgarden og Anne Hermannsdtr. Sire.
Gm Dordei Eilevsdtr. Nubgarden Sveinsgard 30.09. 1853-1927
Foreldre: Eilev Nilsson Nubgarden og Ragnhild Halvorsdtr. Medhus.
*Barn
1. Anne Olsdtr. Sveinsgard 31.08. 1873-1880
Anne vart 7 år.
2. Ragnhild Olsdtr. Sveinsgard Grov 29.01. 1876-1966
G 1908 m em. Ola Olson Grov, Gol 1877-1951. Barn: Ola 1909-1983 ug.; Sigrid 1910-1974 g 1933 m Halvor H. Trillhus Flatland; Dordei 1914- g 1937 m Andres Tomasson Stensgard, Gol (5 barn).
3. Ola Olson Sveinsgard 17.10. 1880-1951
G 1908 m Ingeborg Olsdtr Tuv. Neste brukar.
4. Anne Olsdtr. Sveinsgard 24.07. 1883-1891
5. Margit Olsdtr. Sveinsgard Medhus 05.03. 1886-1968
G 1908 m Ola Syverson øvre Medhus, gnr. 21/6.
6. Guri Olsdtr. Sveinsgard 14.03. 1889-1891
7. Margit Olsdtr. Sveinsgard 09.08. 1891-1982
Ugift. Fosterdotter: Åse Olavsen ....- gm Ingvar Blom, Sverige.
    Margit stelte fjøs nede på bygdene i unge år. Sidan flytte ho heim att og dreiv med veving.
8. Anne Olsdtr. Sveinsgard Kolsrud 01.02. 1895-1971
G 1921 m Per Halvorson nordre Kolsrud, gnr. 14/2.
9. Guri Olsdtr. Sveinsgard Opheim 01.02. 1900-1981
G 1922 m Ola Hermannson Opheim d.y. Sjå øvre Opheim, gnr. 22/142.

Ola og Dordei gifte seg i 1872. Ola overtok garden hjå mora i 1885.