Barskrind, nordre gnr. 19 bnr. 3
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Barskrind, nordre gnr. 19 bnr. 3-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

På Barskrind. Barskrind vart uttala med tjukk l. Gardsnamnet vart skrive som 'Barde Skrindum' i 1529. Namnet kan truleg forklarast med 'bard' = kant og 'skrinn' som kan gå på skrinn jord. Om jorda på garden i dag er god, så kan ho ha vore skrinn i gamal tid. Eller bonden har gjeve garden namn i håp om låg skattlegging. (Ved eit høve vart garden kalla "Barsterud". Det må vera ein skrivefeil.)
    Barskrind er truleg rydda ein gong i tidleg mellomalder. I eit diplom frå 1490-åra vart det vitna om at
    'Jusse Pederson' (Jens Person) selde "Bardheskrudhe och Torpar medersar" til Tolleiv Solveson, Vidar Vebjørnson, Halvard Bjørnson og Ivar Torsteinson. Dette godset hadde Svein Arneson ått før. Dette må gjelde Barskrind og myljo Torpo. Eit diplom dagsett Skien 'fredagen nest fore dominicam passionis' 1490 fortel om godset i Hallingdal som Jens Person selde. Dette godset hadde Kristine Toraldsdotter arva etter mor si Adalis den tid ho var gift med Herlaug Person. Svein Arneson var ombodsmann for Adalis, ikkje eigar av godset.
    Barskrind betalte 1/2 dalar i årleg landskyld til Torpo kyrkje ifylgje jordeboka Grågås. (1626 ca.)
    Dette er den opphavlege Barskrind-garden. Søre Barskrind, bruksnr. 1, vart frådelt fyrst på 1600-talet.
    Nordre Barskrind var prestegods heilt fram til 1823. Dvs. bonden var leiglending hjå presten.
    Det står ein tvihøgda bygnad på garden. Den var opphavleg ei loftstugu, som vart flytta og hardhendt ombygd fyrst på 1900-talet. Stugu på garden ber innskripsjonen 'ano 1751' på mønsåsen. Vidare er det loft og stolphus også frå 1700-talet. Nye uthus og våningshus vart bygd kring 1980.
    Areal 1865: 36 mål dyrka jord, 74 mål naturleg eng, 80 mål utslått. Avling: 36 tunner bygg og 26 tunner potet.
    Areal 1995: 135 mål dyrka jord; 173 mål anna areal.
    Plassar: Barskrindhaugen og Danielplassen. I Danielplassen budde Daniel Syverson Sørbøen (1767-1845) dei siste åra. Sjå 1794-hushaldet på søre Barskrind. Tuftene etter Danielplassen er no oppdyrka. Plassen låg neda vegen nord ved skiftesgarden.
    Stadnamn: Nautegardåkeren, Nylendet eller Gamlemannsåker'n, Rakkarteigen (slåttelende), Smiuåkeren, Storeåkeren, Utluåkeren,
    Stølar: langstøl på Øknestølen. Heimstølen på Melset vert brukt til beite.
    I 1918 vart bygd elektrisk sagbruk på garden. Ei tid vart det skore sviller til Bergensbanen og Holmenkollbanen. Etterkvart kom saga or bruk og i forfall, og kring 2000 vart ho rivi.
   

{1069} År: 1762

Ola Rasmusson Barskrind Kyrkjedeld 1741-____
Foreldre: Rasmus Olson Barskrind og Guri Knutsdtr. Nubgarden.
Gm Sissel Embriksdtr. Ellingsgard Barskrind 1740-1824
Foreldre: Embrik Olson Ellingsgard Lien og Margit Olbjørnsdtr. Dokk.
*Barn
1. Rasmus Olson Barskrind Storedal 10.07. 1763-1845
Gm Margit Olsdtr. Ivarslien. Sjå Storedal, gnr. 6/5.
2. Ragnhild Olsdtr. Barskrind Medhus 18.11. 1764-1842
Gm Mikkel Nubson Medhus, gnr. 21/3.
3. Birgit Olsdtr. Barskrind Medgarden 27.09. 1767-1837
G 1789 m Torstein Asleson øvre Medgarden, gnr. 24/1.
4. Embrik Olson Barskrind 09.07. 1769-____
Ukjend lagnad.
5. Margit Olsdtr. Barskrind Tufte 08.06. 1772-1851
G 1799 m Holge Sanderson Sire, gnr. 4/39.
6. Guri Olsdtr. Barskrind Nubgarden 23.07. 1775-1862
G 1792 m Nils Hansson Nubgarden, gnr. 11/1. G 1833 m Svein Holgeson Torpo. Sjå Søre Torpo, gnr. 7/13 og Nedre Nyhus, gnr. 10/8.
7. Embrik Olson Barskrind 27.04. 1777-1867
G 1804 m Ingeborg Olsdtr. Lie. Sjå neste hushald.

Ola og Sissel gifte seg i 1762. Ola overtok bygsla av Barskrind på livstid i 1762, og mor hans fekk kår.
    Ola skreiv seg "Haug" i 1788 då han kjøpte Kyrkjedeld for 295 rd.
    Dei overlet bygsla 1801 til sonen Embrik mot slikt kår: 3 kyr og 12 småfe framfødde, 6 tunner bygg, 1 kvartel rug, 1 kvartel salt, åkeren Nyelendet, Øvre Ørnestølen m.v. (1259) s 484
   

{1070} År: 1801

Embrik Olson Barskrind 27.04. 1777-1867
Foreldre: Ola Rasmusson Barskrind og Sissel Embriksdtr. Ellingsgard Lien.
Gm Ingeborg Olsdtr. Lie Barskrind 1786-1861
Foreldre: Ola Kristofferson FrøysokBrøto Vilhelmsli og Guri Olsdtr. NørdreLi, Gol. (1180) s 138
*Barn
1. Ola Embrikson Barskrind Åsegarden 11.04. 1805-1885
G 1837 m Sissel Kitilsdtr. Veslegard frå Sudndalen. Sjå neste hushald.
2. Sissel Embriksdtr. Barskrind Mykleset 03.08. 1806-1874
G 1828 m Jon Olson Mykleset, Gol 1803-1857.
    Barn: Birgit 1829-1905 g 1855 m Tore Olson FikeSletten, Gol; Ingebjørg 1833-1859 trulova m Halvor Steingrimson Gampebakken, Gol; Barbro 1835-1916 g 1855 m Ola Knutson Fekene, Hemsedal.; Ola 1837-1922 bonde på Mykleset, g 1860 m Ragnhild Tolleivsdtr. søre Blakkestad, Gol; Embrik 1839-1862; Guri 1841-1917 til Am., g 1866 m Ola Henrikson Sletthaug, Hemsedal; Jon 1844-1906 til Am., g 1878 m Guro Torsteinsdtr. Øyn, Hems.; Ola 1846-1863 ug.
    Jon drukna under tømmerfløyting våren 1857. Sissel skøytte garden til sonen Ola i 1867 og tok seg kår.
3. Ola Embrikson Barskrind Åsegarden 28.11. 1807-1900f
G 1851 m Kari Kitilsdtr. Veslegard frå Hol. Barn: Embrik 1853- .
    Til Amerika i 1852.
4. Guri Embriksdtr. Barskrind Skomakarjorde 12.10. 1809-1838
G 1834 m Arne Olson Karigarden Opheim Skomakerjordet. Sjå Opheimsjorde, gnr. 22/58.
5. Embrik Embrikson Barskrind Larsbråten 22.07. 1811-1896
G 1842 m Guri Sveinsdtr. ... Nestegard, Hol 1814-1907. Barn: Embrik 1843-1862 ug. drukna.
    I 1849 til Larsbråten i Grønlio i Gol. Dei selde i 1869 for 120 spd og kår.
6. Ingeborg Embriksdtr. Barskrind 16.11. 1812-
Ukjent lagnad.
7. Rasmus Embrikson Barskrind Bråten 14.04. 1815-1898
Gm Borghild Eiriksdtr. Opheimsjorde. Bonde i SundreBråten, gnr. 110/8.
    Til Lansing i Ohio i 1869, seinare farmar i Luverne, Rock Co. MN.
8. Ola Embrikson Barskrind 03.05. 1818-
G 1851 m Birgit Rasmusdtr. Ørjanshaugen 1830-1895. Til Am. i 1852. Birgit er gravlagt på Old West Paint Creek Cemetery, Allamakee Co., Iowa.
9. Kristoffer Embrikson Barskrind 21.10. 1820-1900
Ugift soldat. Både i 1848 og i 1865 var Kristoffer til hjelp hjå faren som var kårmann på garden. Seinare reiste han til Amerika.

Embrik og Ingeborg gifte seg i 1804.
    Embrik overtok bygsla etter faren i Barskrind i 1801. Vanlege bygselsvilkår og kår til foreldra.
    I 1823 fekk Embrik skøyte på Barskrind av kong Carl Johan for 600 spd. (Etter lov om benefisert gods av 1821.) Men årleg avgift til sokneprest-embetet skulle vera som før: 2 tunner korn, kornrente til Oplysningsfondet 1 tunne, 5 skippund bygg. (1537)45b
    I 1808 delte Embrik og Eirik Syverson Barskrind-skogen og sette delegrense som dei lova å halde. (1536) 492

{1071} År: 1834

Ola Embrikson Barskrind Åsegarden 11.04. 1805-1885
Foreldre: Embrik Olson Barskrind og Ingeborg Olsdtr. Lie.
Gm Sissel Kitilsdtr. Veslegard Barskrind 16.03. 1808-1899
Foreldre: Kitil Sanderson Veslegard Hol og Guri Johannesdtr. søre Berg, Hol.
*Barn
1. Ingeborg Olsdtr. Barskrind 10.08. 1838-1846
2. Embrik Olson Barskrind 15.03. 1841-1939
G 1861 m Astrid Olsdtr. Medhus Opheim. Sjå neste hushald.
3. Guri Olsdtr. Barskrind 05.03. 1846-1846
4. Ingeborg Olsdtr. Barskrind Gåsterud 24.09. 1847-1936
G 1871 m Helge Helgeson Gåsterud, gnr. 16/1.
5. Kitil Olson Barskrind 27.07. 1850-
G 1880 m Birgit Torkjellsdtr. Sundrelien. Barn: Ola 1880- ; Adolf 1895- soldat i Frankrike 1. verdskrigen; Carl Theodor 1883- ;Clara Susanne 1885- ; Karl Edwin 1891- . (1408), (J. Marler)
    Busett i Lueverne, MN, USA.
6. Guri Olsdtr. Barskrind Hognerud 26.03. 1853-1941
Gm Knut Halvorson Halfardokken til øvre Hognerud, Hol. Barn: Ola 1884-1918 til Am. ug.; Halvor 1886-1925 ug.; Kristoffer 1888-1961 ug.; Gunhild 1889-1918; Sissel 1892- ; Helge 1894-1960 ug.
    Knut var skreddar. Dei overlet garden til sonen Halvor i 1913. Så overtok Sissel i 1914, og Kristoffer i 1920.
*Barnebarn
1. Kitil Oleivson Barskrind 04.09. 1876-1876
Foreldre: Oleiv Knutson Hjalmen Opheimshaugen m/Guri Olsdtr. Barskrind.

Ola og Sissel gifte seg i 1837. Han overtok Barskrind i 1834. Ola og Sissel flytta til Åsegarden i 1848.

{1072} År: 1873

Embrik Olson Barskrind 15.03. 1841-1939
Foreldre: Ola Embrikson Barskrind og Sissel Kitilsdtr. Veslegard frå Sudndalen.
Gm Astrid Olsdtr. Opheim Barskrind 04.01. 1842-1911
Foreldre: Ola Olson Garnås Lien Medhus og Gunvor Helgesdtr. Tufto Rasmusgarden Opheim.
*Barn
1. Ola Embrikson Barskrind 27.11. 1861-1870
2. Ola Embrikson Barskrind Medhus 09.08. 1864-1941
G 1891 m Margit Henriksdtr. Helling. Sjå Medhus gnr. 21/1.
    Ola kjøpte 1891 Halvorsgard i Sudndalen for 3243 kr og kår. Dei fyrste tre barna vart fødde der. Så selde han Halvorsgard i 1902 og flytte til Torpo att.
3. Sissel Embriksdtr. Barskrind 25.11. 1865-1923
Ug.
4. Gunvor Embriksdtr. Barskrind Finnesgard 06.02. 1868-1942
G 1885 m enkjemann Torjus Larsson Finnesgard, Gol. Ingen barn.
5. Ingeborg Embriksdtr. Barskrind 27.06. 1869-1899
G 1892 m Per Olson ... Opheimsjorde. Barn: Ola ....- ; Embrik 1893; Anna ....- ; Eirik ....- .
    Per var postbod i Kr.ania og ungane budde hjå han då ho døydde i 1899.
6. Ola Embrikson Barskrind 08.03. 1871-1876
7. Embrik Embrikson Barskrind 03.05. 1872-1873
8. Embrik Embrikson Barskrind 09.05. 1874-1955
G 1908 m Guri Rasmusdtr. Underåsen. Sjå neste hushald.

Astrid og Embrik gifte seg i 1861. Embrik overtok garden i 1873.
    Ulven var så nærsøkande oppe i haugane ovanfor garden at Embrik hadde med pistol då han var gjætargut.