Sataslåtten gnr. 32 bnr. 18
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Sataslåtten gnr. 32 bnr. 18-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Sataslåtta var husmannsplass under Sata fram til 1832. Sataslåtta ligg på flatene på vestsida av elva. I 1832 vart eigedomen kalla 'Sataslåtten eller Røyseplass. Truleg er 'Røyseplass' berre eit kallenamn med opphav i Ola Olson i 1811-hushaldet, han budde på ein stad kalla 'Røyse' i 1799. Attåt eigedomen er tilkjøpt Bomberud og Framstad.
    Stølar: heimstøl Smylimoen. Ei tid hadde garden langstøl på Bosset, men den vart fråselt i 1926.
    Areal 1865: dyrka jord 5 mål; naturleg eng 16 mål; fjellslått 8 mål. Avling 3 tunner bygg og 4 tunner potet.
    Areal 1995: dyrka jord 25 mål vert leigd bort, anna areal 11 mål, produktiv skog 200 mål.
    Våningshus bygt 1910, loft, låve med fjøs og stall 1918. Støl på Sanglimoen med stølsbu. Fjøset er bygd om til skogshytte.

{2050} År: 1756

Tor Sveinson Høgset Sataslåtten 1728-
Foreldre: Svein Torson Høgset og Helga Olsdtr. Sørbøenston.
Gm Åse Persdtr. Sundre Sataslåtten 1734c-
Foreldre: Per ... Sundre (?)
*Barn
1. Svein Torson Sundre 13.10. 1754-
2. Ola Torson Sataslåtten 28.11. 1756-
3. Liv Torsdtr. Sataslåtten Stranden 24.12. 1758-1846
Gm enkjemann Eivind Trondson Stranden, gnr. 36/4.
4. Helge Torson Sataslåtten 13.09. 1761-
Truleg død før 1800.
5. ... Torson Sataslåtten 06.01. 1764-
Heimedøypt ... .
6. Ola Torson Sataslåtten 27.01. 1765-
7. Ivar Torson Sataslåtten 24.01. 1768-1855
Gm ... ... . Barn: ei datter 'som er flyttet til Sverige' , heitte det i 1855. Ola Torson Sata døydde som 'pensionist'. Fantes død på sæteren av Anders Torkjellson Kulutungen i 1855. 84 år gamal.
8. Ola Torson Sataslåtten 06.10. 1782-

Dei fekk legemålsbot i 1754, og gifta seg neste år. I 1756 bygsla Tor og Åse bygsla den søre delen av 'Slåtta' vesta elva hjå Embrik Larsson Sata. Stølen Smylimoen fylgde med, samt grasning vest på åsen. Dessutan kunne dei ta brenneved og gjerdesfang og tømmer til vedlikehald i Sataskogen. Etter deira levetid skulle plassen falle attende til garden utan vederlag. Årleg leige 1 rd.
    Dei var husmenn med små barn under Øvre Sata i 1762, men ein ser ikkje at barna vaks opp. Åse har truleg systrene Ragnhild (Sata) og Kristi. Ein ser ikkje kvar det vart av Tor og Åse.

{2051} År: 1771c

Knut Person Sataslåtten Bomberud 1736-1808
Foreldre: Per ... ... . (Jfr. Åse Persdatter i førre hushald og Ragnhild Persdtr. Sata.)
Gm Birgit Eiriksdtr. ... Bomberud 1740c-
Foreldre: Eirik ... ... (Rikansrud?) og ... .
Gm Gjertrud Olsdtr. Dusegard Satalien 1735-1805
Foreldre: Ola Torbjørnson Slåtten Dusegard og Ingeborg Ørjansdtr. Kaslegard.
*Barn i fyrste ekteskap
1. Kari Knutsdtr. Sataslåtten 03.02. 1771-1856?
Kari var mellom "fattige børn" i 1780. Ho vart konfirmert i 1788. Truleg hadde ho desse barna:
    Barn m/Torstein Olson Medgard: Birgit 1802- (Kari Knutsdtr. Medgard hennar 2. lm, hans 3 lm.)
    Faddr.: Torkjell Kvelprud, Ola Medgarden, Anne Løyte, Margit Medgarden);
    Barn m/Ola Asleson øvre Medgarden: Kari 1805-1884 g 1828 m Knut Sindreson Juven Dekko, gnr. 32/24. (Kari skreiv seg Tormodsgards-eie.) Faddr. Ivar Kolbjørnsgard, Torkjell Sørbøen, Torstein Kvelprud, Borghild Sørbøen, Anne Kvelprud)
    Om dette er same person, så døydde ho ugift i legd på Nedre Moen i 1856: '88 år gamal.'
   
2. Ola Knutson Sataslåtten 1779-
Truleg død før 1800.

Knut var fyrst gift med Birgit Eiriksdtr. Så vart han attgift 1800 med Gjertrud Olsdtr. Sandelien.
    I 1797 vart det forlik mellom Knut Person Sataslåtten og Bjørn T. Sata: i fylgje eit nyoppretta festebrev skulle Knut og kona nyte Sataslåtten på livstid.
    Truleg bygsla dei 'nordre delen av Sataslåtten sidan Tor hadde den søre delen.

{2052} År: 1801

Asle Gunvaldson Sundrehagen Bomberud 30.08. 1772-1809
Foreldre: Gunvald Johanneson ... Sundre og Guri Olsdtr. nordre Rue (Hol).
Gm Margit Sveinsdtr. Noss Bomberud 22.11. 1778-1848
Foreldre: Svein Olson Gunhildgard Noss og Kari Larsdtr. Sundremyren.
*Barn
1. Ola Asleson Bomberud Sundbreihaugen 26.03. 1797-1876
G 1829 m Haldis Olsdtr. Bergsgard. Sjå Sundbreihaugen, gnr. 127/7a.
2. Svein Asleson Bomberud Moen 30.09. 1798-1870
G 1838 m Margit Larsdtr. Bakkeplass. Sjå nedre Moen, gnr. 23/11.
3. Gunvald Asleson Bomberud 30.05. 1802-1810
4. Kari Aslesdtr. Bomberud Djupedokken 07.10. 1804-1877
G 1832 m Ola Olson Djupedokken, gnr. 127/44.
5. Guri Aslesdtr. Bomberud 18.10. 1806-1810

Asle bygsla Sataslåtten for livstid i 1801 hjå Ola Torson Sato. I kyrkjeboka står det likevel 'Bomberud' og ' Sataeie'.
    Asle var husmann, soldat og skreddar. Då han døydde i 1809 var han kalla Sata-eie. Buet var 62 rd underskot. Enkja og 5 barn levde. Kreditorane ville at ho skulle behalde laust og fast, medan dei tok utlegg i bruket.

{2053} År: 1811

Ola Olson Viskeplassen Holeplass 24.02. 1768-1832
G 1799 m Rangdi Gunvaldsdtr. SundreHagen. Sjå Stølen og dottera i neste hushald. Foreldre: Ola Amundson Granhagen Viskeplass og Gjertrud Torsteinsdtr. Noss.

Ola og Rangdi gifte seg i 1799. Ola var soldat og budde i Røyse i 1799 då han fekk skøyte på Holeplassen eller Stølen for 499 rd. Ungane er førte på Stølen/Holeplass 50/2.
    På skiftet etter Ola i 1832 var det berre Guri, Gjertrud og Birgit som arva. Husdyr: ei ku, ei geit med killing, og ein sau med lam.

{2054} År: 1832

Guri Olsdtr. Holeplass Sataslåtten 07.11. 1802-
Foreldre: Ola Olson Holeplass Sataslåtten og Randi Gunvaldsdtr. Sundrehagen.
Gm Eirik Eirikson Mykingplassen Sataslåtten 29.04. 1798-
Foreldre: Eirik Eirikson Bjella Mykingplassen og Ragnhild Sveinsdtr. Sata.
*Barn
1. Eirik Eirikson Sataslåtten Solseth 20.05. 1829-1910
Gm Ågot Engerslund Nelson 1836-1905. 8 barn, derav: Erick 1856-1857; Nels 1859-1935 gm Maria Olson (8 barn); Erick 1863-1928 gm Mary ... (5 barn).
    Eirik og Ågot setla i Stevens Co., MN. (1594)
2. Ola Eirikson Sataslåtten Solseth 02.05. 1831-1874
G 1861 m Rangdi Helgesdtr. Bæra 1841-1928. Barn: Oliver 1870- ; Ellen 1862-1957 gm Knute H. Knudson (2 barn); Julia Helen 1863-1953 g 1884 m John T. Brokken (9 barn); Emma 1865-1939 ug; Edward 1867-1924 ug.; Martin 1873-1950 ug.; Ole Ralph 1875-1882. (1594)
    Busett Rock Prairie, Wisc. Ola døydde i Harmony, MN.
3. Svein Eirikson Sataslåtten Solseth 09.07. 1833-1895
"Thomas" G 1857 m Gurie Olsdtr. Ristie, Vestre Slidre 1838-1924. Barn: 11 derav: Erick 1860-1946 veterinær, gm Inger Blexrud (9 barn); Ole 1863-1912; Julia 1858c-1901; Josias 1867-1911; Andrew 1869-1903; Ella 1872-1899; Gerhard 1874-1887; George 1877-1909; Walter 1879-1887; Selma 1883-1895. (1594)
    Til Am. 1845: Rock Prairie, Wisc. Død i Harmony, MN. 303
4. Ragnhild Eiriksdtr. Sataslåtten Solseth 09.01. 1842-1929
Ug. Busett Rock Prairie, Wisc. Ho kalla seg "Rachel Solseth". Død i Preston, Fillmore, MN.
5. Ola Eirikson Sataslåtten Solseth 30.08. 1844-1908
G 1872 m Liv/Elisabeth Maland 1849-1920. Barn: 8 derav: Hilda 1880- gm C. O. Erickson; Lousie 1877-1957 gm A. Erickson; Leonard 1890-1982; Anton 1875-1944; Edvard 1875-1953; Rudolph ....-1949. (1594)
    Ola var luthersk prest frå 1872, han virka i Chippewa og områda kring, budde i Watson, der sønene Edvard og Rudolph var gardbrukarar og Anton forretningsmann. Sjå Ulvestad bind 2 s 925
    Ola var ein storvoksen kar. På veg til messe skulle dei ein gong over eit vatn, Ola og klokkaren. Men der var ingen båt å finne. Då tok Ola den småvoksne klokkaren på ryggen og vassa over på det grunnaste. Så rakk dei messa. I vårløysinga kunne han hoppe frå isflak til isflak for å koma over elva. Han var ein dugande prest, folk lytta når Ola talte. I 36 år betjente han 4 menigheiter. (1412) s 1304

Eirik og Guri gifte seg 1829. Dei fekk skøyte på Sataslåtten eller "Røyseplass" i 1832. Då denne familien reiste til Amerika i 1845 skreiv dei seg 'Baglerplassen'.
    Til Rock Prairie, Wisc. Eirik eller sonen var pionergardbrukar i Muskego, Wisc. Alle ungane tok namnet Solseth i USA, sjå Hallingen nr 40 s 1303. (epost J. Marler)

{2055} År: 1845

Syver Knutson Feten Sataslåtten 27.06. 1809-1886
Foreldre: Knut Olson Feten og Ragne Syversdtr. Kyrkjedeld.
Gm Margit Larsdtr. Trintrud Sataslåtten 02.03. 1818-
Foreldre: Lars Knutson Huus Holedokken TrintrudRudningen og Borghild Knutsdtr. Torsteinsrud.
*Barn
1. Kari Syversdtr. Trintrud 01.02. 1841-1916
Gm em Torgeir Olson Bråten 1838- . Barn: Mathilda 1869-1917 gm Olaf Domire (5 barn); Siver 1871-1954 gm Louise Berg; Martin 1872-1956 gm Olene Moen (12 barn); Ole 1875-1958 gm Oline Johnson (10 barn); Oscar 1877-1944 gm Augusta Hammarstrøm (3 barn); Theodore 1878-1963 gm Annie Horning (6 barn); Carl Christian 1880-1955 gm Elise Lundberg (8 barn); Peder Laurits 1883-1951 gm Theoline Anderson (9 barn); Svend 1885-1961 gm Josephine S. Hoven (8 barn); Thea Bellina 1886-1888. (1358), (1670)
    Kari reiste til Am. Død i Clifford, ND. i 1916.
2. Ragna Syversdtr. Sataslåtten Stensrud 15.05. 1844-1932
Gm Johan Evenson Stensrud ....-1894. Barn: Matilde gm Olai Flatland; to andre barn døde små. (1047)
    Til Am. 1867: Red Wing. Død i Cheyenne township, ND.
3. Knut Syverson Sataslåtten 06.04. 1846-1905
G 1878 m Anne Olsdtr. Strand. Barn: Sivert Cornelius 1879-1891; Oscar 1880-1958 g 1903 m Sylvia Ree (Stjørdal); Martin Oluf 1881- ; Martin 1883-1883; Martin Olaf 1884-1965 g 1910 m Emily Ohnstad, g 1953 m Mabel Steberg; Clara 1882- g 1904 m Andrew Boraas; Adolph 1885-1971 g 1911 m Emma Hoven, gm Bertha Johnson; Maria Cecelia 1887-1975 g 1915 m Obert Rosvold;
    Casper Sigvard 1889-1990 g 1928 m Clara Grendahl (1 son); Sever Cornelius 1891-1962 g 1916 m Anna Grove; Herman 1895-1975 g 1923 m Edith Matti; Leonard 1896-1896. (1358)
    Knut og Anne reiste til Am. i 1869: Redwing, MN. Syverson-farmen er av dei eldste i Wanamingo, Goodhue Co, MN. Gravlagt på Lands Lutheran cemetary 3 mile frå farmen.
4. Borghild Syversdtr. Sataslåtten Olson 27.06. 1848-1924
G 1875 m John Theodore Olson (Johnsrud) 1838-1916. Barn: Selma 1876-1889; Lena 1878-1889; Hilde 1880-1889; Syver 1882-1966 gm Christine Breimon; Alette 1884-1889; George 1885-1889; Emma 1887-1909; Alfred 1891-1891.
    Budde i Cass Co, sidan i Bowman i ND. (1358), (1635)
5. Astrid Syversdtr. Sataslåtten Sletto 13.06. 1851-1922
G 1875 m Knut Eirikson Ruud Sletto 1847-1925. Til Am.: Red Wing, MN.
6. Lars Syverson Sataslåtten 09.08. 1853-1857
7. Ola Syverson Sataslåtten 08.08. 1855-1933
G 1891 m Anna T. Soneri ....-1893c. Barn: Selma 1892-1986 gm Jay Harrison Sherk. ( Ho vart adoptert av familien ... Hulbak.)
    G 1897 m Anne Larsdtr. Opsata. Barn: Marie 1899-1987 gm Gerve Karpe; Anna Louise 1900-1972; Olga 1901-1929;
    Simon Helmer 1904-1974 gm Clara Note; Torvald Carl 1907-1949 gm Evelyn Hermonson. (1635)
    Ola utvandra til Am. 1875: Red Wing, MN. Dei farma i Bear Park, Norman Co, MN.
8. Lars Syverson Sataslåtten 20.05. 1858-1929
G 1885 m Helga Lindset. Barn: Stefanus 1886-1961 handelsbetjent i Fergus Falls, g 1911 m Mary Smith, gm Lola Fellers 1933-1958; Melvin 1888- barberar.
    G 1902 m Maria Rye 1855-1904. Barn: Anna Louise 1902-1949 gm Roy Granlund; Cecelia 1904- .
    G 1908 m enkje Beret Herbrandsdtr. ... , Numedal. (1244), (1635)
    Til Am. i 1875: Red Wing, MN. Beret var i slekt med Trulseguten, Ola Trulsson Hove.
9. Mari Syversdtr. Sataslåtten Syverson 19.09. 1860-1949
G 1888 m Lars Sevatson Baggegarden 1852-1942. Barn: Sophie 1889-1965 gm Albert Vaa; Lois 1891-1932 gm Mary Olson; Selmer C. 1897-1974.
    Til Am. 1881: Zumbrota, MN. Lars tok namnet 'Syverson'.

Syver og Margit gifte seg i 1843. Til Sataslåtta kom dei omlag 1845.
    Dei emigrerte til Am. i 1881, alle ungane unntatt Mari var i Am. Syver og Margit budde i Zumbrota, MN hjå Astrid.
   

{2056} År: 1882c

Torstein Olson SataHagen Sataslåtten 20.09. 1844-1915
Foreldre: Ola Torsteinson Skjervheimshagen/Satahagen og Dordei Sveinsdtr. Gunhildgard.
Gm Rangdi Håkonsdtr. Sørbøen Sataslåtten 06.09. 1853-1942
Foreldre: Håkon Olson Sørbøen og Turid Persdtr. Kvelprud.
*Barn
1. Ola Torsteinson Sataslåtten 15.10. 1876-1941
G 1898 m Borghild S. Slåtta. G 1908 m Anne O. Eikro. G 1924 m Liv K. Øyno. Sjå neste hushald.
2. Dordei Torsteinsdtr. Sataslåtten Guroplass 07.09. 1878-1959
Gm Ola Olson Guroplass, gnr. 123/31. Sjå barnebarn.
3. Turid Torsteinsdtr. Sataslåtten Langehaug 21.01. 1881-1962
G 1908 m Knut Kristenson Langehaug. Sjå eige hushald.
4. Håkon Torsteinson Sataslåtten 16.02. 1883-1968
G 1918 m Kristi Eiriksdtr. Sando. Sjå neste hushald og Leksvol.
5. Margit Torsteinsdtr. Sataslåtten 06.03. 1885-1886
6. Per Torsteinson Sataslåtten 01.05. 1887-1970
Ug. Per var ein tru arbeidskar, han var gardsgut for bøndene i Satakroken. Per held seg unna maskinene, men var ein klyppar med ljåen t.d.
    Per var lettliva og musikalsk, og likte å underhalde folk kring seg. Så snart Per hadde publikum så gjekk han inn i rolla som original. ( 'Per Salig.') Han skapte seg full om han var edrug, prata med seg sjølv eller med andre, og leverte ramsalte replikkar, gjerne grovkorna og krydra med banning. Gjennom livet vart det ei mengd med saftige historier og hermer, og dei levde vidare på folkemunne. (Sjå boka 'Per' (2005) av Olav Opsato.)
    Nokre veker i unge år var Per jarnbanemann på Oslo Ø, han vaska lokomotiv, men treivst dårleg. By-turen sette varigt preg på språket hans Per. I lystige lag og for moro brukte Per stivt riksmål. Men i daglegtale prata han halling som folk flest. (Hallingdølen 11.11.04)
7. Margit Torsteinsdtr. Sataslåtten 24.02. 1889-1889
8. Olav Torsteinson Sataslåtten 04.02. 1891-1971
G 1925 m Guri Olsdtr. Skjerping. Spelemannen. Sjå Vestenfor 8/5.
9. Margit Torsteinsdtr. Sataslåtten Bøhn 17.08. 1892-1981
G 1914 m Erling Bertrand Gunerus Bøhn frå Bragernes 1891-1974. Barn: Trygve 1915- radio- og musikkforr. gm Anne Bakke (4 barn); Olaf 1918- gm Ellen Svendsen (2 barn); Håkon 1921-2004 gm Ruth Sjøvold (2 barn); Ragnar 1926-2002 gm Evelyn Westengen (2 barn). (1345) 324
    Erling var fyrbøtar ved jarnbanen. Busett i Asker.
10. Svein Torsteinson Sataslåtten 12.01. 1895-1895
11. Svein Torsteinson Sataslåtten 10.04. 1896-1980
Gm Ragna Oddsdtr. Rebne 1897-1977. Barn: Torgrim 1925-2002 gm Eldrid Fossli (4 barn); Odd 1926- gm Reidun Jahr (3 barn). Død på Gjøvik. (1345) 324
*Barnebarn
1. Guri Sveinsdtr. Sataslåtten Pettersen 22.07. 1898-1964
Gm Finn Pettersen ....-1958. Ingen barn. Busett i Drammen. (1345) 325
    Foreldre: Svein Larsson Bæra (ungkar) og Dordei Torsteinsdtr. Sataslåtten.
2. Lars Sveinson Sataslåtten 02.06. 1904-1980
G 1928 m Margit Randine Arnegard. Sjå eige hushald jarnbanen.
    Foreldre: Svein Larsson Bæra og Dordei Sataslåtten.

Torstein og Rangdi gifte seg 1876. Frå før hadde Torstein dottera Ragnhild 1869-1901 med Kari Knutsdtr. Dekko.
    Torstein var skreddar og jordbrukar. Torstein døydde vinteren 1915. Han reiste inn på åsen etter eit forlass, og døydde der inne.